வணங்கான் படத்திலிருந்து விலகிய சூர்யா – அறிவித்த இயக்குநர் பாலா!

வணங்கான்’ படத்திலிருந்து விலகிய சூர்யா..அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த இயக்குநர் பாலா.